“Çevrimiçi Ziyaretçi” Aydınlatma Metni

TEKNİK GRUP
(Teknik Grup İstifleme Ve İş Makinaları San. Tic. Ltd. Şti. )

“ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİ” AYDINLATMA METNİ
Bu Aydınlatma Metni; 6698 sayılı Kanunun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Teknik Grup İstifleme Ve İş Makinaları San. Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.

1-Veri Sorumlusu Kimliği ile İşlenen Kişisel Veriler
Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz; veri sorumlusu Teknik Grup İstifleme Ve İş Makinaları San. Tic. Ltd. Şti (“TEKNİK GRUP”) olarak tarafımızca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan amaçlarla işlenebilecektir.
• İşlem Güvenliği Bilgileri (IP Bilgileri, İnternet Giriş Çıkış Bilgileri)
2- Toplanan Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği
TEKNİK GRUP tarafından toplanan kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlarla, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir.
• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
• Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,
• Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

3- İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz ilgisine göre; TEKNİK GRUP tarafından, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; talep ettiğinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4- Kişisel Verilerinizi Toplamanın Yöntem ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, TEKNİK GRUP tarafından elektronik ortam veri aktarım araçları ile toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” kişisel veri işleme şartı kapsamında otomatik yollar ile işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5-İlgili Kişilerin Hakları İçin TEKNİK GRUP’a Başvuru
İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; Ön Büro’dan temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan başvurunuz ile; info@teknikgrup.net e-mail adresimize mobil imzalı yahut e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile veya Ferhatpasa Mah. 49. Sk. No: 32 ATASEHIR/ ISTANBUL adresimize şahsen yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu TEKNİK GRUP olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, TEKNİK GRUP tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda ilgili kişi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanun’un 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme